Prikaz izabrane Tabele

Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade prema Zakonu o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) i Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/2007)

Tabela 3

Red. broj

Vrsta isplate

Način izračunavanja i osnov prema kome je utvrđena isplata

Iznos isplate do koga se ne plaća porez na lična primanja

1

Otpremnina pri prestanku radnog odnosa radi odlaska u penziju

Prema članu 119. stav 1. tačka 1. Zakona o radu, zaposlenima u privredi i javnim službama poslodavac je obavezan da isplati otpremninu najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (trenutno: 3 x 60.893 = 182.679 dinara).

Zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika otpremnina se isplaćuje u visini tri zarade zaposlenog u trenutku isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca u trenutku isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (trenutno: 3 x 60.893 = 182.679 dinara), ako je to za zaposlenog povoljnije.

Za zaposlene u višem i visokom obrazovanju otpremnina se isplaćuje u visini tri prosečne zarade odnosno plate zaposlenog u trenutku isplate, a najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (trenutno: 60.893 x 3 = 182.679 dinara).

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini jedne i po plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 3 x 60.893 = 182.679 dinara).

Ne oporezuje se do tri prosečne zarade u Republici (trenutno: 3 x 60.893 = 182.679 dinara), prema članu 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana, a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

2

Otpremnina pri otkazu ugovora o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja posla

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu i ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a preko tog iznosa se plaća porez po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana (20% po odbitku 20% normiranih troškova). Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

3

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

Shodno članu 118. tačka 3. Zakona o radu, isplaćuje se najmanje u visini utvrđenoj Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Ne oporezuje se do visine dnevnice propisane za državne organe, a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

4

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

Isplaćuje se do visine propisane opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 2. Zakona o radu).

Za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika isplaćuje se 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici (trenutno: 5% x 60.893 = 3.044,65 dinara).

Ne oporezuje se do 2.086 dinara dnevno (član 18. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%. Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

4

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

Za zaposlene u višem i visokom obrazovanju isplaćuje se 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici (trenutno 5% x 60.893 = 3.044,65 dinara).

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje (trenutno, na bazi prosečne zarade u privredi za decembar 2010. godine: 5% x 51.165 = 2.558,25 dinara), a ako mu je obezbeđena besplatna ishrana, dnevnica za službeno putovanje u zemlji se umanjuje za 80%.

Ne oporezuje se do 2.086 dinara dnevno (član 18. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%. Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

5

Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom za službeno putovanje ili druge službene svrhe

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. i 3. Zakona o radu).

Državnom službeniku ili namešteniku koji po pismenom odobrenju ovlašćenog lica koristi sopstveni automobil isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ne oporezuje se do 30% cene litra superbenzina po pređenom kilometru, ali najviše do 6.082 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 10%.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

6

Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu)

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Državnom službeniku i namešteniku troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji se naknađuju prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), a ako su mu obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak – troškovi smeštaja se ne naknađuju.

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), kada se naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice.

Prema priloženom računu.

7

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu)

Troškovi se priznaju u celini prema podnetim računima.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se:

a) za službeni put u zemlji – troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se obavi službeni posao i za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju;

b) za službeni put u inostranstvo – u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se koristi prema nalogu za službeno putovanje.

Do visine podnetih računa od prevoznika u javnom saobraćaju.

8

Naknada troškova prevoza za odlazak na posao i povratak sa posla

Shodno članu 118. tačka 1. Zakona o radu, isplaćuje se u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na posao i za odlazak sa posla u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom odnosno međugradskom saobraćaju.

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, ali najviše do 3.476 dinara (član 18. stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 10%.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

9

Terenski dodatak za državne službenike i nameštenike

Državnom službeniku i namešteniku se isplaćuje naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno, na bazi prosečne zarade u privredi za decembar 2010. godine: 51.165 x 3% = 1.534,95 dinara); ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak se uvećava za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji, a za troškove ishrane – najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji.

U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, na ovu isplatu se plaća samo porez po stopi od 10%

10

Dodatak za odvojeni život za državne službenike i nameštenike

Državnom službeniku i namešteniku se naknađuju troškovi zbog odvojenog života od porodice ako zbog premeštaja u drugo mesto rada, koje je više od 30 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, živi odvojeno od porodice, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada; mesečna naknada troškova zbog odvojenog života od porodice iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno, na bazi prosečne zarade u privredi za decembar 2010. godine: 51.165 x 75% = 38.373,75 dinara).

U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, na ovu isplatu se plaća samo porez po stopi od 10%

11

Jubilarna nagrada

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 120. tačka 1. Zakona o radu).

Za zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave, kao i u javnim službama (zdravstvo, prosveta i sl.) jubilarna nagrada se isplaćuje u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorima.

Ne oporezuje se do 17.376 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 7. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

12

Solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

Poslodavac je dužan da nadoknadi stvarne troškove pogrebnih usluga (član 119. tačka 2. Zakona o radu.

Ne oporezuje se do 60.819 dinara (član 9. tačka 9. Zakona o porezu na dohodak građana), a iznos preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

13

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika)

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 120. tačka 1. Zakona o radu).

Ne oporezuje se do 34.754 dinara (član 18. stav 1. tačka 5. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

14

Solidarna pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom poslodavca, a ne više od iznosa stvarne štete.

Ne oporezuje se.

15

Primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći

Isplaćuju se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuju se po članu 9. stav 1. tačka 11. Zakona o porezu na dohodak građana.

16

Solidarna pomoć sa namenom koju utvrdi poslodavac

Isplaćuje se na način i u visini utvrđenim opštim aktom poslodavca.

Oporezuje se po stopi od 10%, izuzev pomoći koja se isplaćuje iz sredstava sindikalne članarine.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,90.

17

Naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade – plate odnosno naknade za izostalu zaradu

Isplaćuje se prema sudskoj odluci ili postignutom sudskom poravnanju (član 9. stav 1. tačka 8. Zakona o porezu na dohodak građana).

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 8. Zakona o porezu na dohodak građana).

18

Naknada za ishranu – hranarina sportistima-amaterima

Isplaćuje se prema propisima kojima se uređuje sport.

Ne oporezuje se do 8.689 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 13. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

19

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se.

20

Stipendije i krediti učenika i studenata

Isplaćuju se prema ugovoru poslodavca I korisnika.

Ne oporezuju se do 10.427 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

21

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 8.689 dinara po jednom detetu godišnje (član 18. stav 1. tačka 6. Zakona o porezu na dohodak građana), a isplata preko tog iznosa ima karakter zarade.

22

Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade)

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca, u visini troškova smeštaja i ishrane (član 118. stav 1. tačka 4. Zakona o radu).

Ne plaćaju se nikakve poreske obaveze.

23

Pomoć porodici za slučaj smrti penzionisanog radnika

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 60.819 dinara (član 9. stav 1. tačka 9. Zakona o porezu na dohodak građana), a iznos preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.

24

Nagrada učenicima i studentima za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i za rezultate postignute na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 26. Zakona o porezu na dohodak građana).