Часопис

Часопис „Ревизија“ је покренут пре 19 година, а од 15. новембра 2013. године излази посебно издање часописа „Ревизија“ за јавни сектор, намењено претплатницима који своје пословне књиге воде у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контом плану за буџетски систем. 
Часопис „Ревизија“ излази два пута месечно, а, поред редовних издања часописа, излазе и ванредна издања у свим случајевима када новодонети прописи захтевају хитну примену.
Поред редовних и ванредних издања часописа, претплатници на часопис „Ревизија“ добијају у писменој или усменој форми одговоре на сва актуелна питања у вези с целокупном проблематиком која се односи на њихово пословање. 
Такође, претплатници на часопис стичу право на бесплатно учешће на саветовањима у вези са израдом финансијских извештаја (завршних рачуна), као и повлашћену цену за учешће на семинарима у организацији часописа „Ревизија“.
Часопис „Ревизија“ својим претплатницима из јавног сектора, у оквиру сталних рубрика, нуди одабране и стручно обрађене написе из следећих области:

1. Новодонети прописи и прописи у припреми
– објављивање свих новодонетих прописа, односно прописа у припреми од значаја за јавни сектор; 
2. Ревизија 
– актуелности из праксе у вези са вршењем ревизије у јавном сектору;
3. Рачуноводство и финансије
– свеобухватна анализа буџетског рачуноводства и финансија, као и примери из праксе у складу са важећим прописима за јавни сектор;  
4. Буџетско књиговодство
– начин књижења пословних промена са бројним конкретним примерима из праксе;
5. Порези и доприноси и ПДВ
– новине у вези са обрачуном пореза и доприноса и пореза на додату вредност;
 6. Камате и друге таксе
– обрачун камата и других такса везаних за пословање претплатника;
7. Рад и радни односи
– практична примена Закона о раду, посебних колективних уговора и других прописа везаних за ову област у јавном сектору;
8. Плате и друга примања у јавном сектору
– обрачун плата и накнада плата са практичним примерима обрачуна и књижења;
9. Социјална заштита 
– актуелне теме из здравственог осигурања, пензијско-инвалидског осигурања и других видова социјалне заштите;
10. Локална самоуправа
– актуелне теме у вези са радом и функционисањем локалних самоуправа (општина и градова) и њихових индиректних корисника;
11. Образовање
– актуелне теме које се односе на рад образовних установа (основног, средњег и високог образовања);
12. Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору
– теоретски и практичан приступ појединим активностима у вези са финансијским управљањем и контролом, као и вршењем интерне ревизије у јавном сектору;
13. Јавне набавке
– објашњења у вези са практичном применом Закона о јавним набавкама;
14. Право и судска пракса
– примена прописа из области права и примери из правне праксе у јавном сектору;
15. Одговори на питања
– одговори на сва питања која су везана за пословање претплатника на часопис „Ревизија“;
16. Мишљења министарстава 
– мишљења надлежних министарстава у вези са применом  појединих законских одредаба у јавном сектору;
17. Остало
– сва питања која нису обухваћена у наведеним рубрикама а која се односе на пословање правних субјеката у јавном сектору; 
18. Статистички подаци
– најновије информације о кретању свих важних показатеља неопходних за пословање претплатника на часопис (раст цена на мало, просечне зараде у Републици, просечне плате у јавном сектору, курсне листе и сл.).

Аутори текстова по наведеним областима су еминентни стручњаци из Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда ПИО, министарстава Републике Србије, универзитетски професори, као и експерти из праксе.