Претплата на часопис

Цена годишње претплате на часопис „Ревизија“ у 2019. години, за један примерак, износи 56.000,00 динара са ПДВ, односно 50.909,09 динара без ПДВ.

Плаћање се може извршити, и то:

  • одједном приликом закључења уговора – закључнице, по цени од 56.000,00    динара;
  • две једнаке рате, и то: I рата од 28.000,00 динара приликом закључења  уговора-закључнице, а II рата од 28.000,00 динара у јулу 2019. године;
  • у четири једнаке рате,и то: I рата од 14.000,00 динара приликомзакључења уго-вора – закључнице, II рата од 14.000,00 динара у априлу 2019. године, III рата од 14.000,00 динара у јулу 2019. године и IV рата од 14.000,00 динара у октобру 2019. године.

За све врсте претплата у 2019. години важи следеће:

  • годишња претплата обухвата – најмање 24 броја часописа „Ревизија“;
  • начин плаћања: вирмански;
  • рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, од дана регистрације предрачуна – рачуна у ЦРФ;
  • начин испоруке часописа: поштом;
  • рок испоруке часописа: одмах по изласку из штампе.

Додатне информацијеу вези са претплатом на часопис „Ревизија“ за 2019. годину, односно наставку сарадње, могу се добити од господина Милојка Ђурића– главног менаџера, на тел. 064/172-33-43 или телефоне редакције часописа„Ревизија“ 011/319-35-15 и 319-35-16.

Можете се претплати и директно путем обрасца претплате на интернету овде.