Часопис „Ревизија“, бр. 2 и 3/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ОБРАЧУНАВАЊЕ ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ – АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР–31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редакција часописа

ЛОГИЧКА И РАЧУНСКА КОНТРОЛА ОБРАЗАЦА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦА УКЉУЧЕНА У ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – ОД ПЛАТА ЗА ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕЂЕНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА – од 1. фебруара 2019. године –

социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Наталија ПИЛИПОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, дипл. ек.

ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МЕРИЛА И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА, СЛУЖБАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

НЕДОУМИЦЕ У ВЕЗИ СА УСПОСТАВЉАЊЕМ И РАЗВОЈЕМ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

остало

Редакција часописа

ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ ПРЕЦИЗНИЈЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ РАДА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА