Часопис “Ревизија”, бр. 1/2019

САДРЖАЈ

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

Весна ЂОРЂЕВИЋ, дипл. ек.

ПРИМЕНА ПРОПИСА У ВЕЗИ СА НОВОДОНЕТИМ ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА наставак

рад и радни односи

Редакција часописа

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СА НОВИМ ЛИЦИМА РАДИ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА У 2019. ГОДИНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОМ У СЛУЧАЈУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ

социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ПОСЛОВИ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА НАКОН ДОНОШЕЊА АКТА О БУЏЕТУ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА