Часопис „Ревизија“, бр. 18/2019

САДРЖАЈ

Камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА НА НИВОУ ОД 2,50%

Плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ОСНИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ПРИПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА ОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

локална самоуправа

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

образовање

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЗАКОН О ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 43

остало

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПОСЛОВИ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПОСЕБНИ ИЗНОСИ КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА „ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ“

мишљења министарстава

1. Да ли се прометом добара из области грађевинарства сматра испорука намештаја који се уграђује са уградњом (нпр. библиотека, гардеробера и других ормара) односно испорука намештаја који се не уграђује као што су столови и столице, троседи, двоседи, фотеље и др, као и других добара која служе опремању простора?

2. Порески третман новчаних средстава која обвезник ПДВ − факултет остварује из буџета Републике Србије за пружање услуга образовања студентима чије се образовање финансира из тих средстава, на начин да се та средства користе за исплату плата запослених и покриће материјалних трошкова факултета, као и новчаних средстава уплаћених на име школарина за самофинансирајуће студенте Порески третман реализације научно-истраживачких пројеката од стране факултета или научних института Порески третман новчаних средстава која обвезник ПДВ − универзитет остварује од факултета за промет услуга који врши у оквиру обављања своје делатности (новчана средства названа чланарином, новчана средства на име дела школарине од самофинансирајућих студената и др.), као и од научних института за промет услуга који врши у оквиру обављања своје делатности, названих чланарином

СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА