Часопис „Ревизија“, бр. 17/2019

САДРЖАЈ

Новодонети прописи и прописи у припреми

Редакција часописа

ДОПУНА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Рачуноводство и финансије

Редакција часописа

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА РАТА ЗА ПРОДАТЕ СТАНОВЕ

Буџетско књиговодство

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

КЊИГОВОДСТВЕНО ОБУХВАТАЊЕ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ

Социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ПЕРИОД JАНУАР–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Јавне набавке

Редакција часописа

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019–2023. ГОДИНЕ

Редакција часописа

ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

мишљења министарстава

Порески третман промета услуга у оквиру реализације пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“, финансираног средствима кредита Европске инвестиционе банке

Ко је порески дужник у случају када обвезник ПДВ врши промет добара или услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ?

Грешке код сачињавања и евидентирања рачуна у информационом систему обвезника ПДВ, у којима је исказан ПДВ

Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је као право запосленог регулисана колективним уговором код послодавца

Да ли се приход по основу заосталих неисплаћених зарада, а који је исплаћен физичком лицу у једној календарској години, урачунава у основицу годишњег пореза на доходак грађана?

СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА