Часопис „Ревизија“, бр. 21/2018

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Редакција часописа

ЗАКОН О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ЗАКОН О КРИТИЧНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

рачуноводство и финансије

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПРЕДЛОГ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

камате и друге таксе

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ПОВОДОМ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА – ДАНА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ – II ДЕО

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020 И 2021. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

АКТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Данијела ПОЧУЧА, дипл. ек.

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА