Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property WPO_Page_Cache::$rules is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/class-wpo-page-cache.php on line 99

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$minify_commands is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 16

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$enabled is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_classic_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 347

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 349

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block_side is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 350

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$panels_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 351

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$used_block_buttons is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 354
Часопис “Ревизија”, бр. 22/2018 – "ДСТ" д.о.о. Београд

Часопис “Ревизија”, бр. 22/2018

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ&#9

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2018. ГОДИНУ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВО НА ОДСУСТВО И НАКНАДУ ПЛАТЕ ОВЛАШЋЕНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ПРЕМА ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ&#9

локална самоуправа 27

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА II ДЕО –

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ОДРЕДБЕ ИЗ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА 60

образовање

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УТВРЂИВАЊЕ И ОПОРЕЗИВАЊЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ У ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору 67

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

АКТИВНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

остало

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА И ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

статистички подаци

ВА­ЖНИ ПО­КА­ЗА­ТЕ­ЉИ ЗА ПО­СЛО­ВА­ЊЕ ПРАВ­НИХ ЛИ­ЦА