Часопис „Ревизија“, бр. 22/2018

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ&#9

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2018. ГОДИНУ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВО НА ОДСУСТВО И НАКНАДУ ПЛАТЕ ОВЛАШЋЕНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ПРЕМА ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ&#9

локална самоуправа 27

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА II ДЕО –

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ОДРЕДБЕ ИЗ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА 60

образовање

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УТВРЂИВАЊЕ И ОПОРЕЗИВАЊЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ У ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору 67

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

АКТИВНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

остало

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ЗАКУПА И ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

статистички подаци

ВА­ЖНИ ПО­КА­ЗА­ТЕ­ЉИ ЗА ПО­СЛО­ВА­ЊЕ ПРАВ­НИХ ЛИ­ЦА