Часопис „Ревизија“, бр. 21/2019

Sadrzaj_21_2019

САДРЖАЈ

Рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА, ИНТЕРНОЈ КОНТРОЛИ И ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ, Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ – II ДЕО –

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПОСТУПАЊЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ВРШЕЊУ НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Порези и доприноси и ПДВ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПЛАЋАЊЕ И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОСЛОДАВЦА О ПРИВРЕМЕНОЈ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД

Плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД 1. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Локална самоуправа

Редакција часописа

ЕЛЕМЕНТИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020–2022. ГОДИНЕ

Јавне набавке

Редакција часописа

ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА