Часопис „Ревизија“, бр. 22/2019

САДРЖАЈ

Новодонети прописи и прописи у припреми

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ОБРАЧУНАВАЊЕ ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ – АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР–31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ У КОРИШЋЕЊУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2019. ГОДИНУ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ДУЖИНА КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ БОЛОВАЊА

Социјална заштита и здравствено осигурање

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ЛЕКАРСКИХ КОМИСИЈА

Јавне набавке

Редакција часописа

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019–2023. ГОДИНЕ

мишљења министарстава

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

1. Да ли Одељење локалне пореске администрације има основа да утврди накнаду за 2019. годину корисницима јавних површина за већ постављене, односно постављање нових електричних и телекомуникационих подземних и надземних мрежа, за објекте трансформаторских станица и других сличних објеката?

2. Да ли је скупштина јединице локалне самоуправе у обавези да донесе Одлуку као општи акт којим се уређује накнада за заштиту и унапређивање животне средине, шта се прописује том одлуком, као и за који период се може утврђивати предметна накнада за 2019. годину?

3. Да ли је потребно да надлежни орган јединице локалне самоуправе донесе Одлуку о висини накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, као и за који период се може утврђивати предметна накнада?

4. Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА