Часопис "Ревизија", бр. 23/2019

САДРЖАЈ

Порези и доприноси и ПДВ

Мр Жељко АЛБAНЕЗЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Камате и друге таксе

Редакција часописа

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

Рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЕЗА ДОКУМЕНТОВАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ДОЛАЗАК НА ПОСАО И ОДЛАЗАК СА ПОСЛА

Плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

РЕГУЛАТИВА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВЧАНЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавне набавке

Редакција часописа

ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА