Часопис „Ревизија“, бр. 6/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Редакција часописа

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАНА ПОД 31. децембром 2018. ГОДИНЕ

порези и доприноси и пдв

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ И САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА (ОБРАЗАЦ ПБН) И ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ (ОБРАЗАЦ ПДП) ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ КОРИСТЕ КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

рад и радни односи

Mр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА У ВЕЗИ СА НАКНАДОМ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Редакција часописа

НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА, ПАУШАЛА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ И ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЦЕНЗУСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ СА ПРИМЕРОМ ПЛАНА ПОСТУПКА УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЛИ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МОГУЋНОСТ ДОДАТНОГ РАДА СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

јавне набавке

Редакција часописа

ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА