Часопис „Ревизија“, бр. 5/2019

САДРЖАЈ

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Весна ЂОРЂЕВИЋ, дипл. ек.

ПРАВИЛА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПППДВ КОРИШЋЕЊЕМ ОБРАСЦА ПОПДВ

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВО НА ОДСУСТВО И НАКНАДУ ПЛАТЕ ОВЛАШЋЕНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ПРЕМА ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ОДЛУКА О ИЗНОСУ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ ФИЛИЈАЛИ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

локална самоуправа

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА – ЗАВРШНОГ РАЧУНА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ЈАВНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА И ДРУГИХ НАКНАДА И ПЛАНИРАЊЕ ЊИХОВОГ УТРОШКА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА ЗА ПЛАТЕ У БУЏЕТИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У 2019. ГОДИНИ

образовање

Редакција часописа

НОВИНЕ У РАДУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

ПРИПРЕМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА