Часопис „Ревизија“, бр. 8/2019

САДРЖАЈ

Рачуноводство и финансије

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА РАТА ЗА ПРОДАТЕ СТАНОВЕ ОД 31. МАРТА 2019. ГОДИНЕ

Порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРИМЕНА НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА У 2019. ГОДИНИ ПРИ ОБРАЧУНУ РАДА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ КОД ЈЕДНОГ ПОСЛОДАВЦА ИЛИ ВИШЕ ЊИХ

Рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

БОЛОВАЊЕ ЗБОГ ОДРЖАВАЊА ТРУДНОЋЕ ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Редакција часописа

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА И СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ЗАКОН О КОНТРОЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ државна помоћ мале вредности

Образовање

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Статус директора предшколске установе

Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ WEB АПЛИКАЦИЈЕ „КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА“

Јавне набавке

Редакција часописа

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА