Часопис „Ревизија“, бр. 9/2019

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБРАЧУН ПУНЕ И СРАЗМЕРНЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ НА ПЛАТУ ЗАПОСЛЕНОГ У ПУНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ – у складу са новим Законом о здравственом осигурању –

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ДО 30. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ И НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР

социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ФАКТУРИСАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

локална самоуправа

Редакција часописа

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

образовање

Редакција часописа

ДОПУНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РАДИ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

НОВИНЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ, РАДУ И КОНТИНУИРАНОЈ ОБУЦИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА