Часопис „Ревизија“, бр. 10/2019

САДРЖАЈ

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ ДРУГО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ЊЕГОВИХ ПРИМАЊА

РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ОБРАЧУН ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ПРИПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧНИ ИСПИТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

јавне набавке

Редакција часописа

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА