Часопис „Ревизија“, бр. 11/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

ФИНАНСИЈСКО БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО I – ДЕО

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАНУАР–ЈУН 2019. ГОДИНЕ

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ ДА РАДИ СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА ВРЕМЕ БОЛОВАЊА

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА JАНУАР–ЈУН 2019. ГОДИНЕ

локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕМЕШТАЈ СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА