Часопис „Ревизија“, бр. 12/2019

САДРЖАЈ

рад и радни односи

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ИЛИ ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА У НЕПУНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД – БОЛОВАЊА

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

СПРОВОЂЕЊЕ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА – Специјализација и други облици стручног усавршавања –

локална самоуправа

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ КОД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

јавне набавке

Редакција часописа

ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ–ЈУН 2019. ГОДИНЕ

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА