Часопис „Ревизија“, бр. 13 и 14/2019

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЗАКОН О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

рачуноводство и финансије

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

ФИНАНСИЈСКО БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО II ДЕО

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 2,75%

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА БОЛОВАЊЕ НА ТЕРЕТ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

ПРИПРЕМА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл.ек.

ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ПРЕМА УПУТСТВУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВА НЕРАСПОРЕЂЕНИХ СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

ОСВРТ НА ТРЕНУТНО СТАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПРАВЦИ ЊЕГОВОГ УНАПРЕЂЕЊА

остало

Редакција часописа

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБАЂАЊЕ ПО ОСНОВУ ОРГАНИЗОВАЊА РЕКРЕАЦИЈЕ, СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 90

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА