Часопис „Ревизија“, бр. 15 и 16/2019

САДРЖАЈ

БУЏЕТСКО КЊИГОВОДСТВО

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТА У БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

КАМАТЕ И ДРУГЕ ТАКСЕ

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 2,50%

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Др Рајко КОСАНОВИЋ

КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ И УПУЋИВАЊЕ НА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

мишљења министарстава

мишљења министарства ФИНАНСИЈА

Порески третман промета услуга у оквиру реализације пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“, финансираног средствима кредита Европске инвестиционе банке

Ко је порески дужник у случају када обвезник ПДВ врши промет добара или услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ?

Грешке код сачињавања и евидентирања рачуна у информационом систему обвезника ПДВ, у којима је исказан ПДВ

Ко је порески дужник за промет из области грађевинарства у случају реконструкције артеских чесама (израда темеља, зидање надземних делова чесама, облагање тих делова мермером и гранитом и др.) који обвезник ПДВ врши удружењу грађана?

Да ли је правно лице обвезник пореза на имовину за земљиште у својини Републике Србије на коме је у катастру уписано као држалац?

Порески третман солидарне помоћи запосленом за случај рођења детета у случају ако се наведено примање запосленог исплаћује преко прописаног неопорезивог износа

Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је као право запосленог регулисана колективним уговором код послодавца

Да ли се приход по основу заосталих неисплаћених зарада, а који је исплаћен физичком лицу у једној календарској години, урачунава у основицу годишњег пореза на доходак грађана?

СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА