Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property WPO_Page_Cache::$rules is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/class-wpo-page-cache.php on line 99

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$minify_commands is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 16

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$enabled is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_classic_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 347

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 349

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block_side is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 350

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$panels_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 351

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$used_block_buttons is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 354
Часопис “Ревизија”, бр. 15 и 16/2019 – "ДСТ" д.о.о. Београд

Часопис “Ревизија”, бр. 15 и 16/2019

САДРЖАЈ

БУЏЕТСКО КЊИГОВОДСТВО

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТА У БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

КАМАТЕ И ДРУГЕ ТАКСЕ

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 2,50%

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Др Рајко КОСАНОВИЋ

КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ И УПУЋИВАЊЕ НА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

мишљења министарстава

мишљења министарства ФИНАНСИЈА

Порески третман промета услуга у оквиру реализације пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац“, финансираног средствима кредита Европске инвестиционе банке

Ко је порески дужник у случају када обвезник ПДВ врши промет добара или услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ?

Грешке код сачињавања и евидентирања рачуна у информационом систему обвезника ПДВ, у којима је исказан ПДВ

Ко је порески дужник за промет из области грађевинарства у случају реконструкције артеских чесама (израда темеља, зидање надземних делова чесама, облагање тих делова мермером и гранитом и др.) који обвезник ПДВ врши удружењу грађана?

Да ли је правно лице обвезник пореза на имовину за земљиште у својини Републике Србије на коме је у катастру уписано као држалац?

Порески третман солидарне помоћи запосленом за случај рођења детета у случају ако се наведено примање запосленог исплаћује преко прописаног неопорезивог износа

Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је као право запосленог регулисана колективним уговором код послодавца

Да ли се приход по основу заосталих неисплаћених зарада, а који је исплаћен физичком лицу у једној календарској години, урачунава у основицу годишњег пореза на доходак грађана?

СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА