Часопис „Ревизија“, бр. 23/2018

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ (најважније новине)

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Редакција часописа

ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

НОВИ ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ЧЛАНА 37. СТ. 1–3, СТАВ 4. ТАЧКА 4. И ЧЛАНА 147. ЗАКОНА О РАДУ

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

рачуноводство и финансије

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

ПРЕНОС НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

порези и доприноси и пдв

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

УТВРЂИВАЊЕ ИСПРАВКЕ СРАЗМЕРНОГ ПОРЕСКОГ ОДБИТКА

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ И ПРАВОСЛАВНИ И КАТОЛИЧКИ БОЖИЋ КАО ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЛАТУ, НАКНАДУ ПЛАТЕ И УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ

МОГУЋНОСТИ ИСПЛАТЕ / ДАВАЊА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА