Часопис „Ревизија“, бр. 24/2018

САДРЖАЈ

новодонети прописи и прописи у припреми

Весна ЂОРЂЕВИЋ, дипл. ек.

ПРИМЕНА ПРОПИСА У ВЕЗИ СА НОВОДОНЕТИМ ЗАКОНОМ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

рачуноводство и финансије

Проф. др Иван МИЛОЈЕВИЋ

ЗАКОН О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

– Одредбе које се односе на јединице локалне самоуправе и њихове индиректне кориснике, предшколске и образовне установе и кориснике средстава Републичког фонда за здравствено осигурање –

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

НОВИ ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА, НАЧИНУ ПЛАСИРАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, КАО И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О КОРИШЋЕЊУ, ОДНОСНО О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

порези и доприноси и пдв

Редакција часописа

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ ЗА 2018. ГОДИНУ

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИНЕ ПРИ ОБРАЧУНУ ПЛАТА ЗА ДЕЦЕМБАР У ЈАНУАРУ 2019. ГОДИНЕ

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У 2019. ГОДИНИ

локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИНЕ У РЕГУЛИСАЊУ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

јавне набавке

Редакција часописа

ДОСТАВЉАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВ­НИХ ЛИЦА