Часопис „Ревизија“, бр. 4/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРУКТУРИ И ВРЕДНОСТИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОБРАСЦИМА СВИ-1 И СВИ-2

ДОСТАВА ПОДАТАКА О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ВРСТАМА И ВРЕДНОСТИ НА ОБРАСЦУ ЗОС-ЈС ЗА 2018. ГОДИНУ

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИ НЕОПОРЕЗИВ ИЗНОС И ОБРАЧУН ПЛАТА ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА КОД ПОСЛОДАВАЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2019. ГОДИНИ

ИСПЛАТА МИНИМАЛНЕ ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УТВРЂИВАЊЕ И ОПОРЕЗИВАЊЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ПРЕМА ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО дипл. ек.

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА